27th Chinna Shodha Yatra

'Peddakothapalii – Janumpally-Singotam- Kollapur- Somasila '

Dist Nagar Kurnool, Telangana, June 8-10, 2018


 

Photos coming soonSodh Yatra